Beleid 2019

Inleiding en missie

Het Oratoriumkoor Heiloo bestaat bijna 75 jaar en stelt zich ten doel de (koor)zangkunst te bevorderen en actief bij te dragen aan de liefde voor klassieke muziek in de eigen regio door voor een zo breed mogelijk publiek de klassieke koorwerken uit te voeren. Het amateurkoor, bestaande uit zo’n 75 tot 85 zangers uit de regio, streeft naar een hoog artistiek niveau en werkt daartoe met een vaste professionele dirigent en contracteert voor haar concerten een professioneel orkest en professionele solisten.

Het koor heeft inmiddels een traditie opgebouwd met de jaarlijkse uitvoering van Bachs Matthäus Passion, waarmee het een trouwe kring van bezoekers uit Heiloo en omgeving bedient. Ondanks de vele uitvoeringen die we in Nederland in de lijdenstijd overal in den lande zien, blijkt het Oratoriumkoor in een behoefte te voorzien bij de bewoners van Heiloo en omliggende gemeenten om dichtbij huis, in de ‘eigen’ prachtige monumentale Koepelkerk, deze betekenisvolle Bachtraditie te kunnen beleven. Na elf achtereenvolgende uitvoeringen van de Matthäus Passion ontstond er de durf èn de behoefte deze traditie uit te breiden naar Bachs Johannes Passion. Voor het koor een nieuwe bron van inspiratie zich muzikaal in dit prachtige en interessante werk te verdiepen. En het doet ons eveneens plezier ons publiek te kunnen laten kennismaken met dit in dezelfde traditie passende werk van Bach, met een vergelijkbare schoonheid maar wel een verschil in stijl en sfeer.

Naast deze passiemuziek verzorgt het koor jaarlijks een tweede concert waarvan de programmering wisselend is. Het koor heeft zich gespecialiseerd in barok en werken uit de klassieke periode, een enkele keer wordt er gekozen voor werken van recente(re) componisten zoals in 2016 Carl Orff en in 2018 Kurt Thomas.

Door de binding die het oratoriumkoor heeft met de omgeving – door de concerten, door persoonlijke contacten en ook door extra zichtbaarheid door incidentele kleinere optredens op uitnodiging, zoals in 2018 bij de zogenaamde ‘Preek van de Leek’ in het Witte Kerkje in Heiloo en bij Het Trefpunt Heiloo in samenwerking met de Stichting ‘Gouden Dagen’ – kan het koor goed gestalte geven aan haar doelstelling om de plaatselijke bevolking in de gelegenheid te stellen zowel actief als passief kennis te maken met en te genieten van klassieke muziek.

Met haar missie /doelstelling beoogt de vereniging het algemeen belang te dienen.

Relevante recente ontwikkelingen

De concertuitvoeringen zijn kostbaar, en dit geldt nog eens extra voor de Matthäus Passion met een dubbel orkest en 6 solisten. De kaartverkoop kan slechts gedeeltelijk voorzien in deze kosten. De koorleden leggen met hun contributie een reserve aan om een aanzienlijk deel van het tekort te  kunnen financieren, echter verhoging van de contributie tot het niveau waarop de totale financiering mogelijk is, zou als effect hebben dat de contributie – ook t.o.v. omliggende koren – zo hoog zou worden dat onontkoombaar een deel van de leden zou (moeten) afhaken. Daarmee zouden we niet meer breed toegankelijk zijn en onze doelstelling ondergraven. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de prijs van de entreekaarten. Een concert kostendekkend maken betekent dat de brede toegankelijkheid van de concerten voor de eigen gemeenschap niet meer waargemaakt kan worden. 

Het koor is dan ook erg blij met de voor de concerten al jaren ontvangen subsidies van gemeente Heiloo en de Hofstee Stichting, en in 2018 ook weer van het TAQA Cultuurfonds. Ook deze subsidies vrijwaren ons echter nog niet van het risico – teveel – in te teren op de eigen reserves. Reserves, die nodig zijn om verantwoord contracten aan te kunnen gaan voor onze concertuitvoeringen.

Bestuur en actieve koorleden buigen zich de laatste jaren over mogelijkheden om met behoud van de hoge kwaliteit de financiële basis van het koor te verbreden, onder andere door verdere verkenning van subsidie- en sponsormogelijkheden, door het contact met het donateursbestand te intensiveren, door een bredere opzet van concerten, door samenwerking met andere koren. 

In 2017 is door een enthousiaste commissie binnen het koor een Scratch georganiseerd, waarbij er gekozen is voor de uitvoering van de Messiah van Händel, breed bekend bij het publiek en daardoor relatief laagdrempelig.  

De opzet van een zogenaamde scratch is dat een brede groep van zangers geïnteresseerd cq uitgenodigd kan worden om deel te nemen aan een intensieve repetitiedag met het koor en haar dirigent om aansluitend de ervaring te hebben van een concertuitvoering met instrumentale begeleiding van een professioneel orkest en met medewerking van professionele solisten.

Zo’n Scratch levert in de eerste plaats veel muzikaal plezier op voor zowel uitvoerende zangers als voor het publiek. Daarnaast maakt het ons koor meer zichtbaar in de omgeving en verlaagt het de eventuele drempel voor potentiële koorleden om kennis te maken met het koor en eventueel toe te treden als lid. Daarmee draagt het bij aan verjonging – letterlijk én figuurlijk – van het ledenbestand van het koor, vanzelfsprekend essentieel voor een gezond voortbestaan van het koor. Tevens kan met een Scratch de kring van toehoorders – via de externe zangers maar wellicht ook daarbuiten – worden verbreed.

De eerste Scratch, die op 9 december 2017 plaatsvond, bleek een groot succes te zijn en leidde bij alle betrokkenen tot enthousiaste reacties. Tweederde van de deelnemende zangers kwam van buiten het koor. Door de inzet van veel vrijwilligers – ook om in eigen beheer koffie en thee te schenken – en het interesseren van een aantal sponsoren lukte het om de Scratch bijna kostendekkend te maken

Een tweede versie van deze Scratch heeft op 22 december 2018 plaatsgevonden. Deze tweede versie heeft iets hogere kosten met zich meegebracht. Konden we de eerste keer vanwege het experimentele karakter van deze Scratch van de deelnemende professionele musici vragen hun bijdrage tegen een gereduceerde gage te leveren, het leek niet reëel – en billijk – dat een tweede keer opnieuw van hen te vragen.

Het koor heeft dan ook gepoogd extra fondsen te werven. Het TAQA Cultuurfonds heeft een subsidieaanvraag gehonoreerd.

Huidige situatie

Het koor zit in verschillende opzichten in een overgangsperiode.

Verhuizing in 2015 naar een nieuwe locatie als onderdak voor zowel repetities als concerten heeft extra investeringen met zich meegebracht, zoals de aanschaf van een eigen piano ten bate van de repetities. En een experiment met dubbele concertuitvoeringen – vanwege het kleinere aantal beschikbare publieksplaatsen en de wens het voltallige eerdere publiek te kunnen blijven bedienen – bracht extra kosten met zich mee. Bij met name ons duurste project – Bachs Matthäus Passion – bleek deze opzet financieel een te grote druk op de reserves te geven, waardoor we daarvan moesten terugkomen. Vanwege een aanzienlijk exploitatietekort in 2016 en 2017 is besloten om in 2018 en 2019 naast het grote concert in de lijdensweek in de herfst een bescheidener concert te geven, wat budgetneutraal kon worden uitgevoerd. Tevens werd besloten tot een contributieverhoging om de vereniging financieel een steviger basis te geven.

Een andere reden waardoor we financieel in een overgangssituatie zitten is het komende jubileumjaar 2020. Het Oratoriumkoor Heiloo – destijds Oratoriumvereniging Nieuw Leven – werd op 28 augustus 1945, in het bevrijdingsjaar, opgericht, en we willen deze bijzondere gelegenheid graag gepast vieren. Besloten werd daarvoor extra financiële middelen te reserveren.

Dit jubileumjaar betekent voor het koor een gelegenheid om extra zichtbaar te worden met haar missie. We willen ons graag duidelijk profileren met een aansprekend repertoire, aantrekkelijk voor de actieve muziekbeoefenaar zowel als voor de muziekliefhebber die ‘om de hoek’, in de ‘eigen’ Koepelkerk, kan genieten van concerten op kwalitatief hoog niveau.

Het laat zich aanzien dat het ‘veld’ van potentiele koorleden een zekere verschuiving doormaakt. Mensen zijn mobieler, wat zich niet altijd goed verhoudt tot de structuur waarbij men wekelijks op de repetities verwacht wordt. De verwachting is dat de zangers vaker op projectbasis mee zullen gaan doen aan repetities met aansluitend deelname aan de concertuitvoering, en dat het aandeel van de leden die tientallen jaren aaneengesloten koorlid zijn zal afnemen.

Samenwerking met zusterkoren uit de regio lijkt in het licht hiervan van extra belang om de activiteiten te kunnen afstemmen, te veel overlap te voorkomen en met elkaar te zorgen voor een breed palet aan muzikale opties, zowel voor de zangers als voor de muziekliefhebbers die willen komen luisteren.

 

Activiteiten van de organisatie, speerpunten voor de komende jaren

Door het bestuur geplande bijzondere beleidsactiviteiten voor het komende jaar, afgezien van de gebruikelijke voorwaardenscheppende werkzaamheden voor het veiligstellen van onze basale missie en functie (het houden van repetities en het geven van concerten).

 1. Oriënterende gesprekken met besturen van zusterkoren met het doel te verkennen of samenwerking bij de organisatie van de jaarlijkse zogenaamde KoepelScratch kan zorgen voor een steviger fundament – zowel financieel als wat betreft deelname van de leden van de diverse koren – voor dit project. Vervolgens zo mogelijk uitbreiden van de samenwerking ook met het oog op meer structurele afstemming op elkaars activiteiten. In het verlengde hiervan zal ook bekeken worden hoe de uitvoering van de Matthäus Passion op een financieel verantwoorde manier voor de regio – en hopelijk voor de Heiloose Cultuurkoepel – behouden kan blijven.
 2. Organiseren van een zo breed mogelijk door de koorleden gedragen passende viering van het 75-jarige bestaan van het koor. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de zichtbaarheid van het koor in de regio met een mogelijke versteviging van de inbedding in de regio, en daarbij goede voorwaarden voor continuïteit in de vorm van vernieuwing van het koor. Mogelijk geeft het jubileumjaar ook een impuls aan de fondsenwerving, onder meer bij vrienden en sponsors, wellicht ook bij potentiële subsidiënten.
 3. Verder uitbouwen van het crowdfundingsmodel Concert Support waarbij eveneens de technische kant aandacht behoeft: hoe de mogelijk geïnteresseerden zo goed mogelijk bereiken en hoe de technisch-financiële kant zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen.
 4. Verdere oriëntatie, ook los van het jubileumjaar, op mogelijkheden om de financiële basis van het koor te verstevigen.
  De sponsorcommissie is actief in het betrekken van het plaatselijke bedrijfsleven bij de activiteiten van het koor, waarbij er de inzet is dat niet alleen het koor maar ook de sponsor profijt heeft van de samenwerking: een sponsor profileert zich als cultureel betrokken bij de Heiloose samenleving en wordt via reclame-uitingen onder de aandacht van koorleden en publiek gebracht.
  Het beleid m.b.t. de donateurs, de ‘Vrienden van het Oratoriumkoor Heiloo’ zal aandacht krijgen, en met name zal bekeken worden hoe de Vrienden extra bij kooractiviteiten betrokken kunnen worden – zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstviering – waardoor de band verlevendigd zal kunnen worden en ‘de vriendschap’ voor meer muziekliefhebbers aantrekkelijk zal worden. 
 5. Organiseren van extra stemvorming naast de reguliere repetities. Het is daarbij niet de bedoeling hogere eisen te stellen aan toetreding van koorleden, maar wel het kwalitatieve peil van het koor te verhogen door het aanwezige potentieel bij de leden verder te ontwikkelen door het organiseren van lessen / workshops door zangpedagogen. Het ligt in de bedoeling het door de Vrienden van het koor bijeengebrachte bedrag hiervoor te bestemmen.
 6. Ontwikkelen van manieren om meer structureel projectleden te werven per concert om zo de financiële basis voor de concerten te versterken. Tevens leert de ervaring dat projectleden zich binden aan het koor, òf door regulier lid te worden òf door regelmatige deelname op projectbasis. We beschreven hierboven al de verwachting dat koorzangers vaker op projectbasis deel zullen gaan nemen aan repetities en de concertuitvoering van een specifiek koorwerk.
 7. Verder uitbouwen en transparanter maken van de commissiestructuur waarmee nu in de vereniging al gewerkt wordt, vanuit de gedachte dat we geen bedrijf met klanten maar een vereniging met leden zijn. Doel is de inzet van koorleden beter te organiseren en daarmee ook als vereniging beter gebruik te kunnen maken van de talenten en de ideeën die er bij een ieder bestaan.
 8. Het aanvragen van de culturele ANBI-status vanwege het belang van het aantrekken van donaties van muziekliefhebbers, ‘vrienden’ van het koor.

Bestuur

Voorzitter: James Hendrickx, tel: 06 3010 8376, e-mail: voorzitter@oratoriumkoorheiloo.nl;

Secretaris: Carla van Lingen, tel: 06 4408 7844, e-mail: secretariaat@oratoriumkoorheiloo.nl;

Penningmeester: Janneke Bergstra, tel: 06 1464 1009, e-mail: administratie@oratoriumkoorheiloo.nl;

Algemeen bestuurslid: Peter de Ruijter, e-mail: peter.de.ruijter@oratoriumkoorheiloo.nl;

Algemeen bestuurslid: John Admiraal, e-mail john.admiraal@oratoriumkoorheiloo.nl.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur.

Het bestuur werkt onbezoldigd, en er is geen sprake van onkostenvergoedingen.

Werknemers

De vereniging kent geen werknemers. Wel is er een brede kring van leden actief, o.a. in commissies. Daarnaast zijn er vrijwilligers – door koorleden aangetrokken – actief, met name rond de organisatie van concerten.

Er is een contractuele overeenkomst met een professionele dirigent die als artistiek leider de repetities leidt, een belangrijk aandeel heeft in het muzikale beleid en de concerten leidt.

Financiën

De begroting bestaat in grote lijnen uit twee delen:

 1. de ‘verenigingsbegroting’ in engere zin, met als inkomsten de contributies en donaties en als uitgaven de vaste kosten zoals honorarium dirigent en huur van repetitieruimte, met nog wat kleinere posten als bank- en administratiekosten, onderhoud piano, verzekeringskosten; hierin gaat ruim € 20.000 om met een overschot van circa 20 tot 25% ter financiering van de concerten en om een gezonde buffer te garanderen om de contracten voor de concerten te kunnen blijven aangaan;
 2. de begroting van de concerten, met als grote uitgaven de honoraria van de professionele musici – dirigent, solisten, orkest – en de zaalhuur en publiciteit, en met als inkomsten de verkoop van entreekaarten, de projectsubsidies en sponsorinkomsten; dit deel van de begroting bedraagt 1,5 tot 2 maal de hoogte van de ‘verenigingsbegroting’.

De vereniging heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en de activiteiten.

De vereniging probeert wel een gezonde financiële buffer te bewerkstelligen om haar voortbestaan en daarmee het uitvoeren van haar missie veilig te stellen.

Het werven van gelden

Naast de contributie van de koorleden zijn er een aantal inkomstenstromen die wezenlijk zijn om het voortbestaan van het koor te garanderen en haar functie en doelstelling om concerten voor een groter publiek te kunnen geven te waarborgen.

 1. Er worden subsidies geworven bij de gemeente en bij fondsen die in de regio actief zijn op het gebied van cultuur. Uitvoering: de penningmeester
 2. We proberen het publiek te interesseren om het koor te ondersteunen in de vorm van een donaties vanaf een bescheiden bedrag, in ruil krijgt men een korting op een concertentreekaart of een zogenaamde privilegeplaats. Vanaf 2019 hanteren we de term ‘vrienden’ van het koor. Uitvoering: een koorlid.
 3. Het bedrijfsleven wordt geïnteresseerd om het koor en met name de concertprojecten als sponsors te ondersteunen in ruil voor publiciteit, op de site, in het programmaboekje, in de concertzaal. Uitvoering: de sponsorcommissie.
 4. In de herfst van 2018 is het Concert Support Project van start gegaan. Het publiek wordt gevraagd de financiële basis van het koor te versterken door de concerten mee voor te financieren. Deze ‘crowd-funding’ vindt plaats in de vorm van een maandelijkse bescheiden bijdrage die kan worden omgezet in entreekaarten voor concerten met korting.
 5. Het koor neemt jaarlijks deel aan de Anjeractie, de collecte van het Prins Bernhardfonds, waarmee voor algemene doelen van het fonds geld wordt opgehaald, en tevens de helft van het opgehaalde bedrag voor de eigen missie aangewend mag worden.

 Beheer en besteding van het vermogen

Over beheer en besteding van het vermogen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging in een Algemene Leden Vergadering.

Bij opheffing van de vereniging – om welke reden dan ook – zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een culturele ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling. 

Hiervoor zij verwezen naar de statuten.

Publicatieplicht

 De vereniging voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.oratoriumkoorheiloo.nl. Informatie kan ook worden opgevraagd via het secretariaat.